Wielkopolski Park Narodowy utworzony został na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1957 roku, a jego granice objęły powierzchnię 9600 ha, z czego pod zarządem Parku znalazło się ok. 5100 ha. W 1996 roku nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie WPN zmienia jego powierzchnię na 7584 ha oraz tworzy wokół Parku strefę ochronną tzw. otulinę, której powierzchnia razem z terenem Parku wynosi 14 840 ha. Z Parku zostały wyłączone tereny miejskie Puszczykowa, Mosiny oraz Stęszewa. Wielkopolski Park Narodowy leży około 15 km na południe od Poznania.


W Parku utworzono 18 obszarów ochrony ścisłej o łącznej powierzchni 260 ha.Chronią one rozmaite formy krajobrazu polodowcowego oraz najbardziej naturalne zbiorowiska roślinne, a także związane z nimi zwierzęta. Ochroną objęto także 32 drzewa pomnikowe.

Wielkopolski Park Narodowy jest odwiedzany przez ponad milion turystów rocznie. Przez Park biegnie pięć znakowanych szlaków turystyki pieszej o łącznej długości 85 km. Szlakami tymi wyznaczono 7 tras wycieczkowych pozwalających na poznawanie nie tylko wartości przyrodniczych ale także kulturowych tego terenu. W Parku udostępniono także ponad 100 km dróg dla rowerzystów oraz 30 km dla miłośników hippiki.

Na terenie Parku znajdują się liczne zabytki. Do najcenniejszych należy drewniany kościół w Łodzi z XVII w. Inne zabytkowe kościoły o nieco mniejszej wartości możemy spotkać w Puszczykowie, Stęszewie i Wirach. W Szreniawie i Trzebawiu zachowały się do dziś dziewiętnastowieczne dwory. Ciekawym obiektem są także ruiny zameczku zbudowanego w 1827 roku przez Tytusa Działyńskiego dla swojej siostry Klaudyny Potockiej na wyspie Zamkowej na J. Góreckim.

 

Na podstawie Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., z późniejszymi zmianami, art. 8e, pkt.1, wydano Zarządzenie Nr 10 Dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego w sprawie zasad udostępniania społeczeństwu terenu Wielkopolskiego Parku Narodowego do celów turystyki i rekreacji.


zarządzenie w sprawie udostępniania parku

arkusz ewidencyjny zajęć terenowych odbywających się na obszarze Wielkopolskiego Parku Narodowego

zgłoszenie tematu badawczego do realizacji w Wielkopolskim Parku Narodowym

kodeks etyki zawodowej pracowników WPN

zagrożenie pożarowe dla strefy "23" w której znajduje się Wielkopolski Park Narodowy

Wielkopolski Park Narodowy
Jeziory 62-050 Mosina, tel. (0-61)8982300,e-mail sekretariat@wielkopolskipn.pl