We wrześniu 2017 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska, ogłosił konkurs projektów w ramach Działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna typ projektu 2.4.4: Wsparcie procesu wdrażania instrumentów zarządczych w ochronie przyrody podtyp projektu 2.4.4d: Ocena stanu zasobów przyrodniczych w parkach narodowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych.

    W lipcu 2018 roku opublikowano listę rankingową lista rankingowa - link do pobrania, a 22 października 2018 roku Wielkopolski Park Narodowy podpisał z NFOŚiGW umowę na podstawie której oprócz rzeczy podstawowych takich jak ortofotomapa i numeryczny model terenu powstaną poniższe opracowania:

- inwentaryzacja i analiza zmian zagospodarowania terenu w zakresie użytkowania gruntu,

  infrastruktury komunikacyjnej oraz technicznej,

- inwentaryzacja roślinności lądowej poprzez opracowanie mapy roślinności rzeczywistej i mapy siedlisk

  Natura 2000 oraz charakterystyka zróżnicowania roślinności z wykorzystaniem parametrów

  teledetekcyjnych.

- identyfikacja procesu inwazji obcych gatunków roślin naczyniowych,

- inwentaryzacja i charakterystyka lasów i zadrzewień,

- charakterystyka geologiczna i geomorfologiczna oraz antropogeniczne przekształcenia rzeźby terenu,

- inwentaryzacja hydrograficzna,

- charakterystyka parametrów fizyko-chemicznych wód,

- inwentaryzacja roślinności wodnej poprzez opracowanie mapy roślinności wodnej i mapy siedlisk

  Natura 2000 roślinności wodnej,

- identyfikacja procesów zarastania zbiorników wodnych.

 

      Ponadto WPN wzbogaci się w infrastrukturę informatyczną, drona, oprogramowanie do obsługi  pozyskanych danych, co zapewni możliwość bieżącej aktualizacji. Beneficjentami będą nie tylko WPN i okoliczne gminy, ale również szkoły, uczelnie i wszystkie zainteresowane podmioty – taką przynajmniej mamy nadzieję.

       Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania głównego postępowania przetargowego dotyczącego pozyskania danych teledetekcyjnych oraz ich analiz. Planujemy ogłoszenie przetargu w drugiej połowie stycznia. O dalszych działaniach będziemy informować.

 Ewentualne pytania związane z projektem "Teledetekcja WPN" można kierować na adres email m.wagner@wielkopolskipn.pl


STAN REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. 20 lutego 2019 roku ogłoszony został przetarg na realizację głównego zadania - zebranie danych teledetekcyjnych oraz ich analizy. Otwarcie ofert zaplanowano na 26 marca 2019.
www.e-bip.org.pl/WPN/16547

2.
17 kwietnia 2019 roku została podpisana umowa pomiędzy Wielkopolskim Parkiem Narodowym a konsorcjum MGGP Aero + Instytut Badawczy Leśnictwa z udziałem Uniwersytetu Warszawskiego. Umowa dotyczy teledetekcyjnego pozyskiwania danych oraz ich analiz w celu ochrony przyrody parku. Kolejny etap to wniesienie przez park ewentualnych uwag do zaproponowanej metodyki pracy (do 7 maja 2019) oraz sporządzenie przez MGGP szczegółowego planu prac. Na przełom maja i czerwca planowane jest rozpoczęcie pozyskiwania danych z pułapu lotniczego.
 

 
 
 
 
 
 

Wielkopolski Park Narodowy
Jeziory 62-050 Mosina, tel. (0-61) 898 23 00
sekretariat@wielkopolskipn.pl

STRAŻ PARKU
509 544 750 - komendant
501 409 587 - strażnik
507 874 045 - strażnik
strazwpn@wielkopolskipn.pl