W dniu 18 marca 2015 roku została zawarta umowa patronacka pomiędzy Dyrektorem Wielkopolskiego Parku Narodowego a Dyrektorem Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich z Poznania, ul. Powstańców Wlkp. 3.
Gimnazjum, będące Organizatorem niniejszego porozumienia zobowiązuje się do:
·         nadania Wielkopolskiemu Parkowi Narodowemu statusu Patrona,
·         umieszczania logo i nazwy własnej Wielkopolskiego Parku Narodowego we wszystkich publikacjach własnych,
·         nadania pracowni biologicznej imienia prof. Adama Wodziczki,
·         zorganizowania corocznego rajdu szlakami WPN,
·         zorganizowanie wojewódzkiego konkursu wiedzy o WPN w ramach 60-lecia utworzenia Parku,
·         zorganizowanie konferencji dla dyrektorów szkół promując walory edukacyjne WPN,
·         przeprowadzenie zajęć edukacyjnych na szlakach Parku z wykorzystaniem dostępnej bazy.
Wielkopolski Park Narodowy zobowiązuje się do:
·         udostępnienie miejsc biwakowych i zorganizowanie ognisk podczas corocznych rajdów szlakami WPN,
·         współorganizowanie wojewódzkiego konkursu wiedzy o Parku i udostępnienie sal konferencyjnych,
·         przeprowadzenie przez pracowników WPN zajęć edukacyjnych dla młodzieży w Muzeum Przyrodniczym w Jeziorach,
·         włączenie społeczności uczniowskiej i nauczycieli w obchody 60-lecia utworzenia WPN.
Patronat nad projektem w imieniu Wielkopolskiego Parku Narodowego sprawuje zastępca Dyrektora WPN d.s. ochrony przyrody i obszarów Natura 2000                 mgr inż. Krzysztof Kanas.
 
Podpisali:
Dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego                                           Dyrektor Szkoły
mgr inż. Adam Kaczmarek                                                   mgr Katarzyna Sołtysiak
           
                                                                     
 

Wielkopolski Park Narodowy
Jeziory 62-050 Mosina, tel. (0-61)8982300,e-mail sekretariat@wielkopolskipn.pl