OBSZAR OCHRONY ŚCISŁEJCEL OCHRONY
Bagno Dębienko
Powierzchnia 21,23 ha
lęgowisko ptactwa wodno-błotnego oraz zbiorowiska szuwaru trzcinowego wraz z pasem turzyc kępkowych
Suche Zbocza
Powierzchnia 3,54 ha
rzadki w Wielkopolsce zespół subkontynentalnego boru świeżego
Bór Mieszany
Powierzchnia 5,79 ha
kontynentalny bór mieszany wykazujący tendencję do przekształcania się w zespół kwaśnej dąbrowy,

Wielkopolski Park Narodowy
Jeziory 62-050 Mosina, tel. (0-61)8982300,e-mail sekretariat@wielkopolskipn.pl