Ukształtowanie terenów Parku jest ściśle związane z działalnością lądolodu, głównie w okresie zlodowacenia bałtyckiego.  W wyniku zróżnicowanych procesów geomorfologicznych wytworzyły się wówczas dzisiejsze formy krajobrazu. Największą powierzchnię zajmuje wysoczyzna morenowa zbudowana z glin, piasków i żwirów zwałowych, a jej najwyższe wzniesienie - Osowa Góra wynosi 132 m n.p.m. Obszar wysoczyzny rozcinają wyżłobione przez lądolód bruzdy, tzw. rynny. W rynnach tych znajdują się liczne jeziora: Łódzko-Dymaczewskie, Witobelskie, Góreckie, Rosnowskie, Chomęcickie, Budzyńskie, Jarosławieckie, Kociołek, Skrzynka, Lipno, Wielkowiejskie i Trzcielińskie. Za najpiękniejsze uchodzi ozdobione dwoma wyspami Jezioro Góreckie. W południowej części Parku obszar wysoczyzny graniczy z Pradoliną Warszawsko-Berlińską, którą wyrzeźbiły niegdyś wody topniejącego lodowca (przebiega tędy Kanał Mosiński). W części wschodniej od wysoczyzny odcina się Przełomowa Dolina Warty.

 

Do innych form terenowych należą owalne w zarysie pagórki - kemy oraz przypominające nasypy kolejowe wzniesienia - ozy. Na terenie Parku znajduje się część najdłuższego w Polsce Ozu Bukowsko - Mosińskiego (37 km długości). Pamiątkę minionej epoki stanowią także głazy narzutowe. Największy z nich tzw. Głaz Leśników, został objęty ochroną jako pomnik przyrody.

Przykłady innych głazów narzutowych z najbliższej okolicy Wielkopolskiego Parku Narodowego zgromadzono w ogródku petrograficznym utworzonym przy Muzeum WPN w Jeziorach. Stanowią one reprezentację narzutniaków przytransportowanych przez lądolód około 18 tysięcy lat temu na teren środkowej Wielkopolski z terenów dzisiejszej Szwecji oraz dna Bałtyku.

Wielkopolski Park Narodowy
Jeziory 62-050 Mosina, tel. (0-61) 898 23 00
sekretariat@wielkopolskipn.pl

STRAŻ PARKU

501 409 587 - komendant
507 874 045 - strażnik
strazwpn@wielkopolskipn.pl